PÀGINA WEB

PÀGINA WEB

En relació a la pàgina web de l’Associació de Cronistes Oficials del Regne de València es facilita la informació que tot seguit s’indica per a tots els associats i interessats.

1)            Per diversos motius, entre d’altres per raons econòmiques, s’ha decidit prescindir de l’anterior pàgina web.

2)            A partir del dia de hui, gràcies a la intervenció del cronista Josep Martí Coronado, s’ha creat una nova pàgina web, ja en funcionament.

3)            Per a entrar en la nova pàgina web, cal fer-ho a partir de www.cronistesdelregnedevalencia.com.

4)            Es prega a tots els cronistes que desitgen incloure fotografies o notícies que ho envien al compte de correu electrònic següent: joseplluis@domenech.info. o també al correu                   josep.marti@telefonica.net

5)            La Junta de Govern prendrà les decisions que considere oportunes a fi d’incloure oportunament els continguts fotogràfics i les notícies que els associats tinguen a bé remetre puntualment.

6)            Esperem que esta nova iniciativa supose una millora en les funcions d’informació entre els associats.

València, 10 d’abril del 2014

JUNTA DE GOVERN DE L’ASSOCIACIÓ

DE CRONISTES OFICIALS DEL

REGNE DE VALÈNCIA