Estatuts

ESTATUTS DE L’ASSOCIACIÓ DE CRONISTES OFICIALS DEL REGNE DE VALÈNCIA


CAPÍTOL I
Denominació, domicili, àmbit territorial, fins i activitats
Article 1.- Denominació. L’Associació denominada “Cronistes Oficials del Regne de València“ s’acull al que disposa la Llei Orgànica 1/02 de 22 de Març Reguladora del Dret d’Associació i a l’empara del que disposa l’Article 22 de la Constitució Espanyola i Article 31-1-23 de l’Estatut d’Autonomia de la Comunitat Valenciana regint-se pel que disposa els presents Estatuts.
Fou creada l’any 1955 al si del Centre de Cultura Valenciana, hui Academia, i posteriorment reglamentada de conformitat amb les conclusions aprovades en la XVI Assemblea General celebrada en 1986 i ratificada en la XVII Assemblea de 1988.
Es troba inscrita en el Registre d’“Associacions“ de la Generalitat Valenciana, Secció Primera, núm. 3953, en data 26 de Juliol de 1989.
Article 2.- Domicili. El domicili de l’Associació es fixa a la Ciutat de València, carrer Cordellats, s/n.
Article 3.- Àmbit territorial. Se circumscriu al territori de l’Antic Regne de València, hui Comunitat Valenciana. També i de manera ocasional podran desenrotllar les seues activitats i fins en qualsevol altre lloc dins o fora del territori de l’Estat Espanyol.
Article 4.- Duració. La duració de l’Associació és indefinida.
Article 5.- Personalitat Jurídica. L’Associació té Personalitat Jurídica pròpia, podent adquirir, alienar, posseir, permutar i gravar tot tipus de béns i drets, estant legitimada per a exercitar accions judicials i extrajudicials.
Article 6.- Fins. Els fins de l’Associació són els següents:

a) Agrupar als Cronistes Oficials dels distints Municipis, poblacions i entitats de l’Antic Regne de València i integrades en la hui Comunitat Autònoma Valenciana, i emparar-los en les qüestions que amb relació al seu càrrec pogueren suscitar-se.
b) La investigació, estudi i publicació de temes sobre Història, Costums, Folklore, etc … dels municipis i entitats de la Comunitat Valenciana.
c) Coordinar els treballs dels Cronistes Oficials, facilitant la informació mútua i l’intercanvi documental precís per al desenrotllament de la
investigació tant en l’àmbit local com en les seues connexions supralocals, unificant normes i principis per a assolir la màxima eficàcia.
d) Establir i mantindre entre els Cronistes Oficials llaços de camaraderia i germandat.
e) Defendre i fomentar la llibertat d’investigació i d’expressió en el camp de les seues activitats.
f) Procurar que les corporacions i entitats locals custodien degudament els seus Arxius, Actes, Expedients i la resta de documents d’interés històric.
g) Defendre els valors històrics, artístics, lingüístics, literaris, paisatgístics i humans en l’esfera de la seua competència.
h) Promoure la investigació, estudis i treballs i instar la seua publicació.
i) Assessorar i informar les Autoritats i Organismes de les Administracions que ho sol·liciten en qüestions d’Història, Art, Folklore, Heràldica, Tradicions, Urbanisme, Toponímia, Lingüística, Literatura, Ecologia i semblants.
j) Vetlar per la consideració i el prestigi dels Cronistes i instar al reconeixement de la important funció que realitzen.
k) La defensa dels interessos propis de l’Associació.

Article 7.- Activitats. Així mateix, per al compliment dels fins enumerats en l’article anterior, es realitzaran les activitats necessàries per a aconseguir-los, atenent-se a la legislació específica que regule les mateixes, entre altres:

a) Realitzar i dirigir campanyes pels mitjans al seu abast i a través dels mitjans de comunicació social tendents al compliment dels fins o objectius de l’entitat.
b) Realitzar conferències, taules i sessions de treball, viatges i visites culturals, cursets i qualsevol altra activitat semblant per a donar a conéixer aspectes genèrics o específics dels fins de l’entitat.

Article 8.- Les activitats de l’Associació es realitzaran amb subjecció al que establix l’Article 13 de la Llei 1/2002.


CAPÍTOL II
DELS ASSOCIATS. DEL CÀRREC DE CRONISTA OFICIAL.

Article 9.- Seran membres de número de l’Associació tots els Cronistes Oficials que s’integren en esta.
Article 10.- Els Associats de número ostentaran el càrrec de Cronista Oficial que serà honorífic i vitalici. Haurà de tindre la consideració de Regidor Honorari i estar facultat per a lliure accés als fons dels Arxius Històrics, sense perjuí del que dispose la normativa legal respecte d’això.
Article 11.- El nomenament de Cronista Oficial es realitzarà pel ple de la corporació municipal o l’entitat proponent i es notificarà a l’interessat i a la Junta de Govern de l’Associació, a qui correspon la seua admissió en esta, amb recurs en supòsit de no admissió, davant de l’Assemblea General pròxima, que resoldrà en definitiva.
Article 12.- Cada corporació municipal o entitat podrà nomenar un Cronista Oficial titular i, si s’estima convenient un nombre no superior a tres de Cronistes Oficials Adjunts.
Així mateix es consideraran Cronistes Oficials honoraris aquells Cronistes que ho sol·liciten en atenció a la seua edat o estat de salut. En este cas, es podrà procedir al nomenament d’un nou Cronista Oficial, titular o adjunt, en substitució d’este.
Article 13.- La Junta de Govern podrà sol·licitar dels Ajuntaments o entitats que manquen d’este càrrec, la seua provisió en el termini màxim de sis mesos.
Article 14.- Així mateix la Junta de Govern s’atribuïx la facultat de proposar el nomenament d’un candidat determinat per al càrrec de Cronista Oficial Titular en els ajuntaments que manquen d’este, o si és procedent de Cronista Oficial Adjunt quan per justes raons així ho considere adequat. En estos dos casos, la decisió final sobre el nomenament serà potestat de l’Ajuntament implicat.
Article 15.- Membres d’honor. Seran Membres d’Honor de l’Associació aquelles persones que, pels seus rellevants mèrits relacionats amb la missió de Cronista o per l’ajuda a l’Associació, siguen designats com a tals per l’Assemblea General, a proposta de la Junta de Govern.
Article 16.- Drets dels Associats. Són drets dels associats:

a) Assistir a les reunions de l’Assemblea General amb dret a veu i vot.
b) Elegir o ser elegit per a llocs de representació o exercici de càrrecs de l’Associació.
c) Exercir la representació que se li conferisca en cada cas.
d) Intervindre en les activitats i serveis de l’Associació d’acord amb les normes legals i estatutàries.
e) Rebre informació sobre els acords adoptats pels Òrgans de l’Associació.
f) Formar part de grups de treball.
g) Fer ús dels serveis comuns de l’Associació.
h) Fer ús del distintiu de l’Associació.

Article 17.- Deures dels Associats. Són deures dels Associats de número els següents:

a) Complir els presents Estatuts i els acords de l’Assemblea i Junta de Govern.
b) Satisfer les quotes que s’establisquen.
c) Assistir a l’Assemblea i actes que s’organitzen.
d) Exercir, si és procedent, les obligacions inherents al càrrec que s’ocupe.

Els socis d’honor tindran les mateixes obligacions que els de número a excepció de les previstes en els apartats b) i d) d’este article. Així mateix tindran els mateixos drets a excepció de què figuren en els apartats b) i c) de l’article 16, però podent assistir a les assemblees sense dret de vot.
Article 18.- Són causa de baixa en l’Associació:

a) La pròpia voluntat de l’interessat comunicada per escrit a la Junta de Govern.
b) No satisfer les quotes fixades, si n’hi haguera.
c) No complir les obligacions estatutàries.
d) Mort.

Article 19.- Règim Sancionador. La separació de l’Associació dels associats per motiu de sanció tindrà lloc quan cometen actes que els facen indignes de continuar pertanyent a aquella. Es presumirà que hi ha este tipus d’actes:

a) Quan deliberadament l’associat impedisca o pose obstacles al compliment dels fins socials.
b) Quan intencionadament obstaculitze de qualsevol manera el funcionament dels òrgans de govern i representació de l’Associació.
En qualsevol cas, per a acordar la separació per part de l’òrgan de govern, serà necessari la tramitació d’un expedient disciplinari que contemple l’audiència de l’associat afectat.


CAPÍTOL III
ÒRGANS DE GOVERN. ASSEMBLEA GENERAL.

Article 20.- Els òrgans de govern i representació estan constituïts per l’Assemblea General i la Junta de Govern.
Article 21.- L’Assemblea General. Integrada per tots els membres de número de l’Associació és l’Òrgan Suprem de Govern d’esta a què estan atribuïdes totes les competències i la formació de la voluntat social.
Article 22.- Reunions de l’Assemblea. L’Assemblea es reunirà amb caràcter ordinari una vegada a l’any, i en el quart trimestre d’este, per a aprovar els comptes i el balanç així com les activitats i pressupost de l’any. La convocatòria la farà el President amb un mínim de 15 dies d’antelació, indicant el lloc i data de la seua celebració i l’Ordre del Dia dels assumptes a tractar, notificant la dita convocatòria a tots els associats en el seu domicili.
L’Assemblea es reunirà amb caràcter extraordinari a sol·licitud del President i sentida la Junta de Govern, o a requeriment d’un nombre d’Associats que representen almenys un terç d’ells i amb les mateixes condicions de convocatòria anteriorment determinades.
Article 23.- Atribucions. Són atribucions de l’Assemblea General Ordinària:

a) Elegir i revocar als membres de la Junta de Govern.
b) L’examen i l’aprovació dels pressupostos d’ingressos i despeses.
c) Tots els altres assumptes propis de l’Associació que no siguen competència de l’Assemblea General Extraordinària.
d) Fixar quotes.
Són atribucions de l’Assemblea General Extraordinària:
a) L’aprovació i modificació d’Estatuts.
b) Els acords per a la fusió, transformació o dissolució de l’Associació.
c) Acordar la baixa forçosa de socis a proposta de la Junta de Govern.

Article 24.- Quòrum d’assistència i votació. L’Assemblea General quedarà vàlidament constituïda en primera convocatòria amb l’assistència d’un mínim d’un terç dels associats i en segona convocatòria, qualsevol que siga el nombre dels mateixos, se celebrarà, sense previ avís, mitja hora després de la fixada per a la primera.
Per a l’adopció d’acords es requerirà el vot de la majoria simple dels assistents, excepte quan l’acord es referisca a la modificació d’Estatuts, dissolució social, revocació dels membres de la Junta de Govern i disposició o alienació de béns. En este cas es requerirà la majoria qualificada amb el vot afirmatiu de dos terços dels assistents.
Article 25.- Els acords de la Junta es consignaran en un Llibre d’Actes que serà firmat pel President, el Secretari i el Vicesecretari d’Actes.


CAPÍTOL IV
L’ÒRGAN DE REPRESENTACIÓ

Article 26.- La Junta de Govern. La Junta de Govern és l’òrgan executiu d’administració i representació de l’Associació, tenint la missió de dur a terme els acords de l’Assemblea.
Correspon a la Junta de Govern:

a) Complir i fer complir els Estatuts així com els acords de l’Assemblea i de la pròpia Junta.
b) Admetre socis amb subjecció a les prescripcions dels presents Estatuts.
c) Demanar dels Ajuntaments i de les entitats de la Comunitat Autònoma Valenciana que manquen de Cronista Oficial, la provisió del dit càrrec i la facultat de nomenar-lo quan concórreguen les circumstàncies i condicions dels presents Estatuts.
d) Prendre els acords necessaris per a la compareixença davant dels organismes públics, per a l’exercici de tota classe d’accions legals i per a interposar els recursos pertinents.
e) Proposar a l’Assemblea General l’establiment de les quotes que els membres de l’Associació hagen de satisfer.
f) Convocar les Assemblees Generals i controlar que els acords que allí s’adopten, es complisquen.
g) Presentar el balanç i l’estat de comptes de cada exercici a l’Assemblea General perquè els aprove, i confeccionar els pressupostos de l’exercici següent.
h) Resoldre provisionalment qualsevol cas no previst pels presents Estatuts i donar compte d’això en la primera Assemblea General subsegüent.
i) Qualsevol altra facultat que no estiga atribuïda d’una manera específica a l’Assemblea General en estos estatuts, i interpretar els mateixos i suplir les seues llacunes.

Article 27.- La Junta de Govern estarà constituïda per un President, Vicepresident 1r, Vicepresident 2n, Secretari, Vicesecretari 1r, Vicesecretari 2n, Tresorer, Comptador, Arxiver Bibliotecari i Nou Vocals.
Els dits càrrecs seran proveïts per l’Assemblea General per mitjà de votació o aclamació i per terceres parts els anys pars, de manera que normalment tinguen els electes una permanència de sis anys, formant-se per a això tres torns que encapçalaran el President i cada u dels Vicepresidents.
Els directius electes prendran possessió dels seus càrrecs en la primera quinzena de l’any natural següent al de la seua elecció.
Les vacants que es produïsquen en qualsevol dels càrrecs de la Junta de Govern, excepte President i Secretari, seran cobertes per esta amb caràcter provisional fins que es proveïsca de forma definitiva en la corresponent Junta General.
El mandat dels membres de la Junta de Govern serà de sis anys, podent ser reelegits una sola vegada per al càrrec que exercisquen.
Els membres de la Junta de Govern estan obligats a assistir a totes les reunions que es convoquen, podent excusar la seua assistència per causa justificada.
Article 28.- La Junta de Govern es reunirà en sessió ordinària a convocatòria del President, amb especificació del lloc, data i Ordre del Dia, i amb la periodicitat que aquella decidisca, que no serà superior a dos mesos; i en sessió extraordinària a petició d’un terç dels seus membres.
Perquè puga constituir-se en sessió, es requerirà l’assistència de la meitat més un dels seus components. De no reunir el dit nombre en primera convocatòria, se celebrarà sessió amb els assistents mitja hora després de l’assenyalada per la convocatòria.
Perquè siguen vàlids els acords de la Junta de Govern, hauran de ser adoptats per majoria de vots dels assistents.
Article 29.- El President. El President representa a l’Associació.
Article 30.- El President serà designat per l’Assemblea General d’entre els seus membres, sent imprescindible pertànyer a l’Associació un mínim de tres anys per a ostentar el dit càrrec.
Article 31.- El President ho serà al seu torn de l’Assemblea

General i de la Junta de Govern o òrgan de representació.
Article 32.- Són facultats del President:

a) Representar legalment a l’Associació.
b) Convocar i presidir l’Assemblea General i la Junta de Govern, i confeccionar els ordres del dia.
c) Autoritzar els cobraments i pagaments i tots els documents que emanen dels acords de l’Associació o de la Junta.
d) Dirigir l’administració i les relacions públiques de l’Associació.
e) Dirigir, en les Assemblees Generals i en les Juntes de Govern, el cos i ordre de les deliberacions; establir torns i temps de les intervencions i concedir i retirar la paraula en estes; suspendre el debat i alçar la sessió en els casos que intentant posar ordre no fóra atés.
f) Dirimir amb vot de qualitat els empats que pogueren produir-se en l’Assemblea o Junta de Govern.
g) Visar actes i certificats confeccionats pel Secretari.
h) Resoldre de manerra provisional i en casos urgents, les disposicions que crea procedents i no puga esperar la reunió de la Junta de Govern, havent de donar compte a esta en la primera immediata sessió.

Article 33.- Els Vicepresidents. Els Vicepresidents per l’ordre numèric que els corresponga o es designe, substituiran el President en les seues funcions en cas d’estar temporalment vacant el càrrec i en les absències o malalties d’este i exerciran les missions que aquell els confie.
Article 34.- El Secretari. Al Secretari General correspon i competix:

a) Redactar les actes de les sessions, tant de les Assemblees Generals com les de la Junta de Govern, autoritzant-les amb la seua firma.
b) Despatxar la correspondència.
c) Custodiar la documentació corrent i firmar amb el President o qui el substituïsca els certificats que expedisca l’Associació, corresponents a un acord.
d) Portar un registre dels Cronistes pertanyents a l’Associació.
e) Convocar les Juntes de Govern prèviament acordades pel President o qui el substituïsca en les seues funcions.

Article 35.- Vicesecretaris. Els vicesecretaris substituiran el Secretari General per l’ordre que els corresponga en vacants, absències i malalties i l’auxiliaran en l’exercici de les seues funcions. La Junta de Govern podrà delegar en un d’ells la redacció de les actes de les seues reunions.
Article 36.- El Tresorer. Al Tresorer correspon custodiar els fons de l’Associació i realitzar els cobraments i pagaments autoritzats pel President; preparar el pressupost d’ingressos i el balanç i liquidació de comptes anual, que presentarà a l’Assemblea i retrà comptes a la Junta de Govern quan esta ho acorde.
Article 37.- El Comptador. Al Comptador correspon la comptabilitat dels béns de l’Associació i la presa de raó de pagaments i cobraments que, autoritzats pel President, efectue el Tresorer.
Article 38.- L’Arxiver Bibliotecari. L’Arxiver Bibliotecari tindrà el seu càrrec la custòdia i catalogació de la documentació no corrent i la Biblioteca.
Article 39.- Els Vocals. Els Vocals supliran, per ordre de numeració, al President i Vicepresident en vacants, absència o malaltia, i auxiliaran exercint les funcions que es conferisca.
Article 40.- Els membres de la Junta de Govern, a més dels deures inherents al seu càrrec, tindran aquells que nasquen de les delegacions que la pròpia Junta els encomane.


CAPÍTOL V
PATRIMONI I RECURSOS ECONÒMICS

Article 41.- El patrimoni inicial o fons social és de zero euros.
El patrimoni estarà constituït pels béns i drets que la mateixa puga adquirir amb els seus propis fons o per mitjà d’aportacions, donatius, quotes o subvencions.
L’exercici associatiu i econòmic serà anual i el seu tancament tindrà lloc el 31 de desembre de cada any.
Article 42.- Els recursos econòmics amb què l’Associació compta per al seu desenvolupament són les quotes dels membres, les subvencions que al seu favor puguen establir les Corporacions
Locals i altres entitats públiques i privades i els donatius que reba, així com la venda de publicacions i béns que puga efectuar.
Article 43.- L’Associació mantindrà una biblioteca especialitzada en temes d’Història i Investigació Local, en la qual s’integraran les publicacions dels seus membres, que hauran de remetre amb este objecte dos exemplars de cada una de les obres que publiquen.
Així mateix, procurarà publicar la Crònica de les Assemblees i un butlletí informatiu, en el que s’arreplegaran les activitats de l’Associació i els treballs dels associats.


CAPÍTOL VI
DISSOLUCIÓ

Article 44.- La dissolució de l’Associació haurà de ser acordada per l’Assemblea General Extraordinària segons es determina en l’Article 23 dels presents Estatuts.
Article 45.- Les funcions de liquidació i execució derivades de la dissolució de l’Associació seran competència de la Junta de Govern, si l’Assemblea General no ha nomenat una Comissió Liquidadora.
Article 46.- El patrimoni, en cas de dissolució, serà entregat a l’Ateneu Mercantil de València, si existira, i si no n’hi ha a l’Arxiu del Regne de València.
Disposicions Finals
1a.- Aquells Cronistes Oficials que per raó de la seua edat, estat de salut o per qualsevol altra circumstància, hagen cessat “de facto“ en el càrrec, passaran a ser considerats com a Cronistes Oficials Honoraris.
2a.-En tot allò no previst en els presents Estatuts s’estarà al que disposa la vigent Llei Orgànica Reguladora del Dret d’Associació 1/2002 de 22 de Març i Disposicions Complementàries.